תקנון אתר ותנאי שימוש dannyvidsi.co.il

א. מבוא:

1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חברת וידיס שירותי ניהול בע"מ ו/או לכל חלק שבו ו/או כל עמוד שבו (להלן: "האתר").

2. חברת וידיס שירותי ניהול בע"מ (לעיל ולהלן: "וידיס") בניצוחו וניהולו של דני וידיסלבסקי הינה חברה המתמחה בהגדלת הכנסות ורווחים לעסקים, תוך כדי הורדת העומס, שיפור היעילות, ויצירת זמן פנוי למנהל ולצוות העובדים.

3. האתר מציע לגולשים בו תכנים ומידע השייכים לחברת וידיס ו/או עולים בקנה אחד עם עקרונותיה ותכליתה של חברת וידיס. (להלן: "המידע"). כל מידע אשר מופיע ו/או יופיע באתר הנו בבעלותה של חברות וידיס ו/או מוצג באתר באישורו של בעל המידע.

4. כן מציע האתר תוכן נוסף בתחומים שונים, אשר בחלקו שייך לחברת וידיס ובחלקו שייך לחברות הקשורות לחברת וידיס, כמו גם מידע שיווקי והצעות לרכישת מוצרים או ו/או שירותים והכל בכפוף לשיקול דעתה של וידיס ומתוך מטרה לספק ללקוחותיה ולמשתמשים באתר בכלל מידע רלוונטי ומועיל אשר יכול להיות להם לעזר.

5. גלישה באתר ו/או כל שימוש אחר במידע ו/או בשירותים המוצעים בו יעשה אך ורק בכפוף להסכמת הגולש/המשתמש לאמור בתקנון זה. למען הסר ספק, אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה אינך רשאי לעשות שימוש באתר, במידע ו/או בשירותים המוצעים בו.

 

לפיכך מסכים המשתמש לתנאים כדלקמן:

ב. הגדרות:

6. בתקנון זה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר בצידם:

6.1. "חברת וידיס" לרבות עובדיה, נציגיה, מנהליה, בעליה ו/או כל מי מטעמה הקשור בכל צורה ואופן לחברת וידיס.

6.2. "משתמש" ו/או "גולש" כל ישות משפטית, אדם (זכר או נקבה) ו/או חברה ו/או ארגון אשר גולש באתר ועושה שימוש מכל מין וסוג במידע ובשירותים שבו, וכן האפוטרופוס של כל פסול דין.

6.3. "מידע" כל הנמצא באתר לרבות אך לא רק, מאמרים, כתבות, תמונות, סרטונים, גרפים, פרטים אישיים וכו'.

6.4. "שירותים" שם כולל לכל השירותים אשר מוצעים ללקוחותיה של וידיס ולמשתמשים בכלל בין אם באמצעות וידיס ובין אם באמצעות צדדים שלישיים, לרבות, אך לא רק, משלוח הודעות שיווקיות ופרסומיות, העברת קורסים, סדנאות ואימונים אישיים, מתן ייעוץ מקצועי או אישי, תוכנות לרכישה ו/או הורדה מהאתר וכיו"ב.

 

ג. כללי:

7. המבוא לתקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

8. כותרות הסעיפים מובאות לשם נוחות הקריאה וההתמצאות בלבד, אך בשום מקרה לא ישמשו לצורך פרשנות תקנון זה בשום צורה או דרך.

9. תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ודין זכר כדין נקבה.

10. בתקנון זה דין יחיד כדין רבים וההיפך.

11. אישור תקנון זה על ידי המשתמש מבטל בזאת כל מצג ו/או הודעה ו/או בקשה קודמים לאישור תקנון זה, ככל שהיו כאלה, ובכך מתחייב המשתמש לקיים ולפעול בהתאם למוסכם בתקנון, וכן לאפשר לוידיס לפעול בהתאם לאמור בתקנון זה.

 

ד. תנאי השימוש:

12. זכויות השימוש באתר ו/או בידע ו/או בשירותים ניתנת בזאת למשתמש ו/או לגולש לשימושו האישי ו/או לצרכיו העסקיים. חל איסור מוחלט על שימוש באתר ו/או בידע לצורך העברתו לצד שלישי כלשהו בין אם בתמורה ובין אם לאו ו/או לצרכים מסחריים מכל מין וסוג. בתוך כך חל איסור על שימוש במידע ובשירותי האתר גם לצורך פרסום ו/או שכפול באתר המשתמש או כל מאן דהוא אחר, אלא אם התקבל לכך אישור מראש ובכתב מוידיס.

13. השימוש באתר ו/או במידע ו/או בשירותים, יעשה בהתאם לתנאי תקנון זה, הסכם ספציפי (אם רלוונטי לשירות/ים אשר רכש או קיבל המשתמש והמשתמש חתם עליו) ועל פי כל דין.

14. המשתמש מתחייב, כי לא יפרסם בכל צורה, אופן או דרך ברבים את המידע ו/או חלק ממנו וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס את המידע ו/או פלט מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה ו/או פרסום בכל דרך שהיא. כן, מתחייב המשתמש כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם בתמורה אם לאו, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל, אלא אם קיבל את אישור וידיס מראש ובכתב.

15. למען הסר ספק, כל פרסום בכל צורה או דרך, העתקה, הפצה, משלוח, שידור וכיו"ב של המידע אסורים בהחלט, אלא הם התקבל לכך אישור וידיס מראש ובכתב.

16. מבלי לפגוע באמור בסעיף 14 לעיל הרי שהמשתמש מתחייב בזאת שלא לעשות כל שינוי ו/או עריכה ו/או עיבוד למידע ו/או לחלק ממנו, אלא אם קיבל את אישור וידיס לכך מראש ובכתב, וכן הוא מתחייב שלא לפגוע באמינות המידע ו/או בשלמותו בכל צורה או דרך.

17. המשתמש מתחייב למנוע באפון סביר וככל שניתן על ידו שימוש באתר במידע ובתכנים שלא על פי תקנון זה ועל פי כל דין ולמנוע כל פגיעה ו/או שינוי אסור באתר במידע ובתכנים. בכל מקרה בו ייוודע למשתמש על הפרה של תקנון זה, על פגיעה במידע ו/או בתכנים באתר ו/או שימוש אסור באתר, במידע ובתכנים שבו על פי התקנון ו/או כל דין הוא מתחייב להודיע על כך לוידיס לאלתר.

 

ה. הגבלת אחריות:

18. מובהר בזאת, כי חברת וידיס רואה באתר צינור ודרך להעברת מידע למשתמש וכי היא עושה ופועלת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כדי לאפשר למשתמש חוויית גלישה מהנה, פורייה ובטוחה באתר על המידע שבו והשירותים המוצעים בו – אך היא לא תישא באחריות והמשתמש משחרר אותה באופן מלא וגמור מכל אחריות בגין כל כשל מכל מין וסוג באתר ו/או במידע שבו. בתוך כך:

18.1. המידע באתר ו/או כל תוכן אחר אשר יוצג באתר מעת לעת לרבות בעניין השירותים וכל דבר הקשור אליהם, ניתנים למשתמש ו/או למי מטעמו כמו שהם ("As Is") ווידיס לא תישא באחריות כלשהי לעניין התאמת האתר ו/או השירותים למשתמש ו/או לצרכיו.

18.2. חברת וידיס אינה ולא תהיה אחראית בגין כל נזק מכל מין וסוג שהוא, ולרבות אשר יגרם למשתמש, אם יגרם, ובכלל זה נזקים ישירים, עקיפים, מקריים ו/או תוצאתיים כתוצאה משימוש באתר ו/או במידע שבו ו/או הסתמכות עליהם. כן וידיס לא תהיה אחראית לצורת השימוש של המשתמש ו/או מי מטעמו באתר ו/או אי יכולת להשתמש באתר ו/או לאובדן נתונים ו/או לאובדן הרווחים הנובע מהשימוש באתר, בשירותים ו/או במידע אשר באתר ו/או שניתן להגיע אליו מהאתר.

18.3. וידיס לא תהיה אחראית כלפי כל מאן דהוא לנזקים אשר יגרמו, אם יגרמו, כתוצאה מנסיבות אשר אינן בשליטתה, לרבות (אך לא רק) כח עליון, מלחמה ו/או פעולות איבה, נזקי אש או מים, מעשה, מחדל ו/או רשלנות של צד שלישי כלשהו לרבות ספקי תקשורת, הגבלות ו/או הוראות חוקיות, לרבות חוקים, צווים, פסקי דין וכיו"ב, גישה בלתי מורשית של צדדים שלישיים ו/או הונאות.

18.4. וידיס אינה מתחייבת בשום צורה או דרך להחזיק את האתר פעיל ו/או, כי השימוש בו יעשה ללא הפרעה מכל מין וסוג וזאת על אף מאמצים רבים המושקעים כדי לשמור על רצף פעולתו של האתר, וכדי למנוע הפרעות לגולשים המשתמשים באתר ו/או בשירותים. וידיס לא תהיה אחראית בשום צורה או דרך, בגין הפרעות בשימוש באתר, בהספקת המידע שבו ו/או באיכותו.

וידיס אינה מתחייבת לשמור על המידע באתר ו/או בקשר עם השירותים השונים מעודכן, וכן היא אינה מתחייבת לספקם באופן סדיר וללא הפסקות ו/או הפרעות.

וידיס אינה מתחייבת כי האתר והמידע שבו יאובטחו באופן חסין ומלא כנגד גישה בלתי מורשית לשרתי האכסון בהם עושה וידיס שימוש ו/או תעשה שימוש בעתיד של אכסון האתר והמידע שבו.

חברת וידיס לא תישא באחריות כלפי המשתמש, מי מטעמו ו/או כל מאן דהוא אחר בגין כל נזק מכל מין וסוג, אשר ייגרם לו, אם ייגרם כתוצאה משימוש באתר, המידע או השירותים והמשתמש מוותר בזאת באופן מלא וגמור על כל טענה לעניין זה. בתוך כך וידיס לא תהיה אחראית בגין נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת בהם עושה ו/או תעשה שימוש חברת וידיס מעת לעת.

18.5. למען הסר ספק, מומלץ למשתמש לבצע בדיקה עצמאית של המידע והתאמת השירותים ו/או התכנים באתר לצרכיו, וזאת בטרם יעשה בהם שימוש. בתוך כך מוותר בזאת המשתמש ו/או מי מטעמו על כל זכות ו/או טענה ו/או תביעה אשר יכול ותצמח לו כתוצאה מאמור בסעיף זה.

18.6. המשתמש מודע לכך שאספקת המידע ו/או השירותים באתר תלוי, בין היתר, בצדדים שלישיים, ומוותר בזאת כל זכות ו/או טענה ו/או תביעה כנגד חברת וידיס אשר מקורה בכל מעשה ו/או מחדל ו/א רשלנות של צדדים שלישיים. וידיס לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה, מחדל או רשלנות כאמור.

18.7. מעת לעת יכול שחברת וידיס תתיר לצדדים שלישיים כל שהם להעלות מידע ו/או שירותים ו/או לפרסם באתר. מובהר בזאת, כי חברת וידיס אינה שולטת, אינה מפקחת ואינה אחראית על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי צדדים שלישיים כל שהם ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה להפניות ו/או קישורים ("Links") מתוך אותו מידע ו/או שירות ו/או פרסום באתר.

18.8. מעת לעת יכול שהאתר והמידע שבו, בין אם פורסם על ידי וידיס ובין אם על ידי צדדים שלישיים, יפנה לאתרים אשר בבעלות צד שלישי כלשהו. חברת וידיס לא תהיה אחראית בשום צורה, אופן או דרך למידע ו/או לתכנים המופיעים אצל צד שלישי והמשתמש מוותר בזאת על כל זכות, טענה ו/או תביעה כלפי חברת וידיס בעניין זה.

18.9. וידיס לא תהיה אחראית בשום צורה או דרך לנזקים אשר עלולים להיגרם כתוצאה מהורדת המידע מהאתר, הורדת קבצים ו/או התקנת תוכנות ו/או כל פעולה אחרת אשר מעבירה נתונים ו/או מידע מהאתר, קישורים מהאתר ו/או מצד שלישי כלשהו למחשב המשתמש ו/או מי מטעמו. מובהר בזאת כי הורדת קבצים ו/או התקנת תוכנות ו/או הורדת מידע למחשב המשתמש מהאתר ובכלל מהווים סכנה למחשב המשתמש ו/או מי מטעמו, לרבות וירוסים, סוסים טרויאנים וכיו"ב. כן מובהר בזאת כי באחריות המשתמש ובאחריותו בלבד לבדוק את התאמת המידע, הקבצים ו/או התוכנות לצרכיו ולרבות התאמתם למערכת המחשב אשר ברשותו. המשתמש מוותר בזאת על כל זכות ו/או טענה ו/או תביעה בעניין זה כלפי חברת וידיס.

19. המשתמש מצהיר בזאת ומתחייב, כי הוא משחרר באופן מלא גמור ובלתי חוזר את חברת וידיס מכל אחריות בנוגע לכל האמור בסעיף 18 רבתי לעיל והוא מוותר בזאת על כל זכות ו/או טענה ו/או תביעה לעניין סעיף 18 זה.

וכן משחרר המשתמש באופן מלא גמור ובלתי חוזר את חברת וידיס מכל אחריות בנוגע לשימושים שהוא עושה באתר בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, ומצהיר ומתחייב, כי הוא לבדו אחראי באופן מלא לצורה, לאופן ולדרך בה הוא עושה שימוש באתר, וכי לא תהיה לו ולא תצמח לו כל זכות ו/או טענה ו/או תביעה לעניין זה.

20. למען הסר כך ספק, סעיף זה בה להוסיף ובנוסף לכל זכות, חסינות ו/או פטור מאחריות המוקנים לחברת וידיס על פי דין.

 

ו. הגנת הפרטיות:

21. השימוש בחלקים מהאתר מותנה במילוי טופס הצטרפות קצר אשר יהיה על המשתמש למלא בהתאם להנחיות שבו (להלן: "ההרשמה").

22. כל הפרטים אשר מוסר המשתמש בתהליך ההרשמה וכן פרטים נוספים, לרבות כתובות מייל נוספות, דומיינים (שמות מתחם) נוספים, כל כתובות הדוא"ל הנמצאות על דומיין אשר ברשותו ו/או בשליטתו, מספרי טלפון נוספים, מספרי פקס נוספים, כתובות תוכנות מסרים מיידיים, פרטים אישיים וכן כל מידע אחר מכל סוג, אשר יאספו אודותיו במהלך הזמן בין אם ימסור אותם ישירות ובין אם יאספו מצדדים שלישיים כלשהם (להלן: "פרטי המשתמש"), ישמרו במאגר המידע של חברת וידיס, אלא אם הודיע המשתמש לוידיס, בהתאם לאמור בתקנון זה להלן, על רצונו להיגרע ממאגר המידע הנ"ל (להלן: "בקשה להסרה").

23. פרטי המשתמש, אשר ייאספו על ידי וידיס, ישמשו לצורך משלוח הודעות מסוגים שונים לרבות הודעות פרסומת כהגדרתן בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן: "החוק"), בין אם מטעם וידיס או על ידה מטעם צד שלישי כל שהוא, והמשתמש מאשר בזאת לוידיס לפנות אליו בכל צורה או דרך אשר וידיס תמצא לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. המשתמש מוותר בזאת ויתור מלא וגמור על כל טענה ו/או תביעה לעניין זה ובכפוף לכך שזכותו לבקשה להסרה תישמר ותכובד.

סעיף זה מהווה הודעה כנדרש בסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הפרטיות")

24. וידיס תשמור על פרטי המשתמש ותעשה בהם שימוש בהתאם להוראות כל דין. בתוך כך לא ימסרו פרטי המשתמש, אשר יש בהם כדי לזהותו לצד שלישי כלשהו אשר אינו מטעמה של וידיס ו/או מורשה לכך על פי דין.

25. וידיס ו/או מי מטעמה רשאים לעשות שימוש בפרטי המשתמש לשם פיקוח על השימושים, אספקת שירותים, גביית כספים, גזירת מידע שיווקי, התאמת המידע והשירותים למשתמשים וכיו"ב.

26. וידיס תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטי המשתמש לשם יצירת קשר עם המשתמש ו/או משלוח דברי פרסומת אלקטרוניים ואחרים מכל סוג, אשר מטרתם לעדכן את המשתמשים בנוגע לשינויים באתר ו/או במידע שבו ו/או בשירותים ו/או בחברת וידיס ו/או אצל מי מטעמה ו/או צד שלישי כלשהו, לרבות לצורך שיווק ומכירה של מוצרים ושירותים שונים.

27. המשתמש מתיר בזאת לחברת וידיס, בהתאם לתיקון מספר 40 לחוק, לשלוח אליו ו/או אל מי מטעמו, מעת לעת, באמצעות פרטי המשתמש שנאספו, באמצעות הודעה אלקטרונית ו/או הודעת מסר קצר ו/או מערכת חיוג אוטומטית ו/או פקסימיליה ו/או כל אמצעי נוסף או אחר, דבר פרסומת כהגדרתו בחוק (להלן:"דבר פרסומת") ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של וידיס.

28. המשתמש מתיר בזאת ומאשר לוידיס לשלוח אליו דבר פרסומת אשר יערך וייכתב על פי שיקול דעתה הבלעדי של וידיס אף אם הוא אינו כולל את כל הפרטים והמידע הקבוע בחוק, לרבות, אך לא רק, ציון המילה "פרסומת" בנושא ההודעה, בכותרתה או בכלל, ציון שם המפרסם, ציון כתובות, דרכי יצירת קשר וכיו"ב.

29. מובהר ומוצהר בזאת, כי משתמש אינו חייב למסור את פרטיו בכלל וכי בכל שלב ועל פי שיקול דעתו הבלעדי שמורה לו הזכות לבקש להסיר את פרטיו או איזה מהם ממאגר המידע של וידיס ו/או מרשימות התפוצה שלה בכפוף לבקשה להסרה אותה הוא יעביר לוידיס.

יחד עם זאת, וידיס, על פי שיקלו דעתה הבלעדי, תוכל להגביל ו/או לתנות את השימוש בחלקים שונים של האתר ו/או המידע בכך שהמשתמש ימסור את פרטיו או איזה מהם ויאשר את תקנון זה.

30. מובהר ומוצהר בזאת, כי אישור תקנון זה יבוא במקום ויחליף כל בקשה להסרה, אם נתבקשה, בכל צורה או דרך, על ידי המשתמש, וכי תקנון זה יבוא במקום כל מצג, הודעה, בקשה מכל מין וסוג לפיה ביקש המשתמש להגביל את וידיס במשלוח הודעות פרסומת אליו. יודגש – המשתמש מאשר בזאת לוידיס לפעול בהתאם לאמור בתקנון זה החל מיום אישורו ועד בכלל.

 

ז. הבקשה להסרה:

31. על אף האמור בחוק ו/או בכל מקום אחר, מובהר בזאת והמשתמש מסכים ומאשר, כי הבקשה להסרה תיעשה באופן הבא בלבד:

31.1. הבקשה להסרה תשלח לוידיס באמצעות כתובת המייל (הדוא"ל): remove@vidis.co.il כשהיא כוללת ומכילה את כל הפרטים בכלל וכתובות הדוא"ל והטלפונים בפרט שהמשתמש מבקש להסיר מרשימות התפוצה ו/או מאגרי המידע של וידיס.

31.2. בקשה להסרה כאמור תמולא עד ולא יאוחר מתום 14 ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה אצל וידיס ואשר במהלכן ייתכן והמשתמש יקבל הודעות נוספות, לרבות הודעות פרסומת באמצעות וידיס ו/או מטעמה.

31.3. מובהר בזאת והמשתמש מסכים ומאשר, כי חברת וידיס תסיר את הפרטים והכתובות אשר פורטו בבקשה להסרה בלבד, וכי כל השאר הפרטים אשר נמצאים במאגרי המידע של וידיס ו/או ברשימות התפוצה שלה, לרבות כתובות דוא"ל נוספות, טלפונים, כתובות/שם משתמש בתוכנות מסרים מיידיים ובכלל ימשיכו לשמש לשם פנייה למשתמש, בהתאם לאמור בתקנון זה.

בתוך כך מובהר ומוסכם, כי ככל שלמשתמש דומיין בבעלותו או בשליטתו ואשר כתובות הדוא"ל שבו נמצאות ברשות וידיס, תמשיך וידיס לפנות לכתובות הדוא"ל הנ"ל, וזאת אלא אם התבקשה הסרה מלאה של כל כתובות הדומיין בבקשה להסרה ובכפוף לכך.

32. מובהר ומוסכם, כי בקשה להסרה אשר תוגש שלא כמפורט לעיל ו/או באמצעות צד שלישי כלשהו, לא תחייב את וידיס בכל צורה או אופן ולמעט במקרה של בקשה להסרה, אשר נעשתה באופן המתואר בתקנון זה ולא כובדה, המשתמש מוותר בזאת ויתור מלא סופי וגמור על כל טענה לעניין זה.

 

ח. קניין רוחני:

33. מובהר ומוסכם בזאת, כי כל זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, זכויות קניין רוחני, הבעלות בסודות העסקיים והמסחריים, הזכות לבעלות על המידע, השירותים והתכנים הניתנים באתר הנם של חברות וידיס ו/או נרכשו על ידה כדין ו/או הותר השימוש בהם לחברת וידיס ולמשתמש אין ולא תהיה כל זכות מכל מין וסוג במידע, בשירותים ו/או בתכנים וכי השימוש בהם יעשה אך ורק לצרכיו האישיים של המשתמש ובהתאם לתנאי תקנון זה.

34. אלא אם קיבל המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או כל מאן דהוא אחר את אישור חברת וידיס מראש ובכתב, אין לעשות שימוש באתר, במידע שבו, בשירותים ובתכנים, אלא לצרכיו האישיים של המשתמש. אין לפרסם, להציג, להעתיק, לשכפל וכיו"ב את המידע, השירותים והתכנים באתר בשום צורה או אופן, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, דפוס, רדיו, טלוויזיה ו/או בכל מדיה אחרת ו/או בכל אמצעי אחר טכנולוגי או לא.

 

ט. סיום התקשרות, שינויים ועדכונים.

35. חברות וידיס תהיה רשאית לסיים את ההתקשרות עם איזה מהמשתמשים או עם כולם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. בתוך כך רשאית חברת וידיס, להוריד את האתר, לחסום אותו, להפנות אותו לכתובת אחרת ו/או לבצע כל פעולה אחרת אשר ניתן לעשות באתרים כגון זה.

36. חברות וידיס רשאית לשנות, או לא, לעדכן, או לא, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי את האתר, המידע השירותים והתכנים שבו וזאת ללא כל מתן הודעה מוקדמת.

37. למען הסר כל ספק, המשתמש מוותר בזאת על כל זכות ו/או טענה לעניין פרק זה וכן מצהיר כי הפסקת ההתקשרות ו/או שינוי ו/או עדכון האתר בכל צורה או דרך, אין בה כדי לגרוע מאיזה מהתחייבויותיו כאמור בתקנון זה.

38. למשתמש שמורה הזכות לסיים את ההתקשרות בכל שלב באמצעות הבקשה להסרה כמפורט בהסכם זה.

 

י. כללי:

39. הסכמת המשתמש לתקנון זה מכללא או במפורש תבוא במקום ותגבר על כל הודעה אחרת ו/או בקשה מכל מין וסוג, אשר הודיע או ביקש המשתמש עובר להסכמתו כאמור.

40. חברות וידיס שומרת על זכותה לשנות את תקנון זה מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמש מרגע פרסומו, והמשתמש מתחייב להתעדכן מעת לעת בשינויים בתקנון.

41. למעט ההתחייבויות אשר נוטלת על עצמה חברת וידיס כאמור בתקנון זה, אין ולא תהיינה התחייבויות נוספות של חברות וידיס כלפי איזה מהמשתמשים ו/או כולם והיא לא תישא באחריות כלשהי, אלא בהתאם לאמור בתקנון זה בלבד ובמדיניות הבאה:

41.1. כתב אחריות ברזל לשירותים

41.2 מדיניות ביטול שירותים וזיכויים

42. הסכמות המשתמש והתחייבויות וידיס, כאמור בתקנון זה יגברו על כל חוק ו/או פסיקה, אשר באפשרותם של צדדים להתנות עליהם, בין אם קיימים במועד כניסת תקנון זה לתוקף ובין אם יבואו לאחר מכן.

43. המשתמש מתחייב לשפות את וידיס ו/או לפצות (לפי העניין) בגין כל הפרה של איזה מההסכמות ו/או ההתחייבויות על פי הסכם זה, בין אם נעשו על ידו ובין אם באמצעות צד שלישי כלשהו מטעמו, בכלל זה בגין הוצאות שכ"ט והוצאות משפט, אם הוצאו.

44. סמכות שיפוט מקומית, בכל עניין או מחלוקת הנובעים מהאתר, המידע, השירותים והתכנים שבו ו/או מאופן השימוש בו יהיה בית המשפט המוסמך בפתח תקווה. למען הסר ספק הדין החל הינו דין מדינת ישראל.

45. בוררות – כל חילוקי דעות בין הצדדים שיתגלעו בקשר לתקנון זה או לביצועו יתבררו בפני בורר אשר ימונה על ידי המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל. על הבוררות יחולו הוראות חוק הבוררות, התשכ"ח-1968, התקנות שהותקנו מכוחו וכללי המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל. פסק הבוררות יהיה ניתן לערעור בפני בורר על פי הוראות סעיף 21א לחוק הבוררות, התשכ"ח-1968.

ט.ל.ח בכפוף לתקנון